حیاط دوره دوم

حیاط دوره دوم مدرسه با محیطی امن و در مساحتی به حدود 600 مترمربع می باشد

حیاط دوره اول

حیاط دوره اول مدرسه در محوطه جنوبی ساختمان مدرسه با محیطی امن و در مساحتی به حدود 830 مترمربع می باشد